Net Metering

Net Metering

Το Net Metering είναι ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας. Εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε χώρες όπως η Κύπρος, η Ιταλία, η Γερμανία, η Δανία και οι ΗΠΑ. Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει με αυτοπαραγωγή ακόμη και το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνει ενώ χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα. Στο τέλος της περιόδου καταμέτρησης, όταν δηλαδή εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός(τρίμηνο ή τετράμηνο) συμψηφίζεται η παραγόμενη με την καταναλισκόμενη ενέργεια και ο καταναλωτής πληρώνει μόνο για τη διαφορά. Αν στο τέλος της περιόδου συμψηφισμού υπάρχει περίσσεια ενέργειας αυτή μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο, μέχρι το τέλος του έτους, οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση και τυχόν περίσσεια δεν μεταφέρεται πλέον και χάνεται για τον καταναλωτή

Νομοθετικό Πλαίσιο

Με το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1-11-2013) θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το Νet Μetering στην Ελλάδα. Οι ρυθμίσεις αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7-4-2014) ενώ στις 30/12/2014 καταρτίστηκε το Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Το Πρόγραμμα αφορά σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή άλλων κατασκευών και επί του εδάφους.

Αδειοδοτική διαδικασία

Η αδειοδοτική διαδικασία που απαιτείται για ένα σύστημα net metering είναι σχετικά απλή και η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων της, από την αρχική αυτοψία έως και την τελική ΥΔΕ για τη σύνδεση με το Δίκτυο. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνοπτικά) είναι τα παρακάτω:
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας (μεταγεγραμμένο συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο
 • Οικοδομική άδεια ή έγγραφα νομιμοποίησης του κτιρίου
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερόμενου
 • Έγγραφη άδεια των συνιδιοκτητών του χώρου ή απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας
 • Κάτοψη οροφής - δώματος - κεκλιμένης στέγης ή εδάφους με φωτοβολταϊκά
 • Μονογραμμικό σχέδιο φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Τεχνικά φυλλάδια εξοπλισμού (φωτοβολταϊκών πλαισίων – αντιστροφέων)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικού

Τιμή kWh

Το κόστος που πληρώνει ένας οικιακός καταναλωτής ανά κιλοβατώρα συμπεριλαμβανόμενων όλων των χρεώσεων και του ΦΠΑ φτάνει τα 0,1927€. Αφαιρώντας τις χρεώσεις ΥΚΩ, οι οποίες επιβάλλονται και επί της συμψηφιζόμενης ενέργειας, για τον οικιακό καταναλωτή η αξία της συμψηφιζόμενης ενέργειας θα είναι περίπου 0,185€/kWh συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντίστοιχα, η αξία για έναν μικρό επαγγελματικό καταναλωτή, φτάνει τα 0,15€/kWh μή περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Η μέση ετήσια κατανάλωση των αστικών καταναλωτών είναι περίπου 4000kWh. Για την παραγωγή αυτής της ενέργειας σε ετήσια βάση, απαιτείται ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος περίπου 3kWp. Το κόστος για ένα τέτοιο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, κόστους σύνδεσης με τη ΔΕΗ κλπ είναι περίπου 4000€. Υπολογίζοντας μια εξοικονόμηση της τάξης των 740€ (4000kWh x 0,185€) ετησίως, θα έχουμε απόσβεση της επένδυσής μας σε περίπου 5 χρόνια.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες;
Διαβάστε τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Net Metering και υπολογίστε αν σας συμφέρει να εγκαταστήσετε Net Metering

Πλεονεκτήματα του Net Metering

 • Δεν υπάρχει εξάρτηση από την Πολιτεία για την αποζημίωση της παραγωγής, με το ρίσκο που αυτό συνεπάγεται.
 • Δεν μας απασχολούν μελλοντικές αυξήσεις του κόστους ενέργειας
 • Συνδυάζεται άριστα με Αντλίες Θερμότητας και Air Condition για πρακτικά δωρεάν θέρμανση / ψύξη χώρων