Παραγωγή Φωτοβολταϊκών πάρκων

Παραγωγή Φωτοβολταϊκού συνδεδεμένου με το Δίκτυο


Τοποθεσία:
Η τοποθεσία εγκατάστασης επηρεάζει την αναμενόμενη παραγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε μια τοποθεσία κοντά στη δική σας χωρίς μεγάλες αποκλίσεις στα αποτελέσματα.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης αγοραπωλησίας της ενέργειας. Μπορείτε να επιλέξετε μικρότερη διάρκεια σύμβασης (π.χ. 10 έτη) ώστε να υπολογίσετε μεσοπρόθεσμα οφέλη
Στήριξη:
Σε περίπτωση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος σε κεραμοσκεπή δέν υπάρχουν επιλογές. Εάν η εγκατάσταση γίνεται σε δώμα (Ταράτσα) ή στο έδαφος, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Σταθερή ή Σταθερή με ρυθμιζόμενη κλίση.
Προσανατολισμός:
Ο ιδανικός προσανατολισμός είναι Νότιος καθώς έτσι το σύστημα θα έχει τη μεγαλύτερη συνολική ποσότητα προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Σε περίπτωση εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος σε κεραμοσκεπή πρέπει να ακολουθηθεί ο προσανατολισμός της.
Κλίση (μοίρες):
Η κλίση του φωτοβολταϊκού συστήματος σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Η ιδανική για κάθε τοποθεσία εξαρτάται από το γεωγραφικό της πλάτος.
Ονομαστική ισχύς:
Επιλέξτε την ονομαστική ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος.
Τιμή(€/kWh):
Τιμή πώλησης ανά kWh
Κόστος Εγκατάστασης(€/kWp):
Επιλέξτε το κόστος εγκατάστασης ανά kWp εγκατεστημένης ισχύος. Για κόστος της τάξης των 50.000€ για ένα σύστημα των 100kWp, επιλέξτε 500€.
Χρηματοδότηση
Επιλέξτε το ποσοστό Δανείου και Ιδίων κεφαλαίων στη χρηματοδότηση της επένδυσής σας
Επιτόκιο Δανεισμού:
Εάν σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε τμήμα της επένδυσης με δάνειο, επιλέξτε το ετήσιο επιτόκιο
Περίοδος Αποπληρωμής
Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θέλετε να εξοφλήσετε το δάνειό σας